Verklaring inzake gegevensbescherming

Uw belangstelling voor onze onderneming verheugt ons ten zeerste. De directie van Gühring KG hecht bijzonder grote waarde aan gegevensbescherming. Het gebruik van de websites van Gühring KG is in principe mogelijk zonder daarvoor persoonsgegevens te hoeven verstrekken. Ingeval een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van bijzondere diensten van onze onderneming, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Indien de verwerking van persoonsgegevens nodig is en er voor een dergelijke verwerking geen rechtsgrond bestaat, verzoeken wij de betrokkene in de regel om toestemming voor de verwerking.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt in alle gevallen plaats overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming en in overeenstemming met de voor Gühring KG geldende nationale bepalingen betreffende gegevensbescherming. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over hun rechten.

Gühring KG heeft als verwerkingsverantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming te waarborgen van persoonsgegevens die via deze website wordt verwerkt. Niettemin kunnen gegevensoverdrachten via het internet in principe met beveiligingshiaten verbonden zijn, wat betekent dat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens ook op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

 1. Definities

De verklaring inzake gegevensbescherming van Gühring KG is gebaseerd op de definities die door de Europese wetgever zijn gebruikt bij de vaststelling van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners eenvoudig te lezen en te begrijpen zijn. Om daarvoor te zorgen, willen we de gebruikte definities eerst toelichten.

Wij gebruiken in deze verklaring inzake gegevensbescherming onder andere de volgende begrippen:

 • a)    persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b)    betrokkene

De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c)    verwerking

Verwerking wil zeggen een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d)    Beperken van de verwerking

Met het beperken van de verwerking wordt bedoeld het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • e)    profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 • f)     pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

 • g)    verwerkingsverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke wordt beschouwd een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 • h)    verwerker

Onder verwerker wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

 • i)      ontvanger

Onder ontvanger wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.

 • j)      derde

Onder derde wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k)    toestemming

Toestemming wil zeggen elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

 1. Adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende gegevensbeschermingswetten en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Gühring KG

Herderstraße 50-54

72458 Albstadt

Duitsland

Tel.: +49 (0) 7431 17-0

E-mail: info@guehring.de

Website: https://www.guehring.de

 1. Adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Gühring KG

Herderstraße 50-54

72458 Albstadt

Duitsland

Tel.: +49 (0) 7431 17-0

E-mail: datenschutz@guehring.de

Website: https://www.guehring.de

Iedere betrokkene kan op ieder moment voor alle vragen en verzoeken rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 1. Cookies

De websites van Gühring KG gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser naar een computersysteem kunnen worden gekopieerd en daarop kunnen worden opgeslagen.

Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenoemde cookie-ID. Een cookie-ID is een eenduidige identificator van het cookie. De cookie-ID bestaat uit een reeks tekens die wordt gebruikt om websites en servers aan de concrete internetbrowser toe te wijzen waarin het cookie is opgeslagen. Daardoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan via de eenduidige cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan Gühring KG voor de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten beschikbaar stellen, die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en het aanbod op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Dankzij cookies kunnen wij, zoals hierboven vermeld, de gebruikers van onze website herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij ieder bezoek van de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt overgenomen door de website en het op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen cookie. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelmand in de onlineshop. De onlineshop onthoudt de artikelen die een klant aan zijn virtuele winkelmand heeft toegevoegd via een cookie.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op ieder moment verhinderen door de gebruikte internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen en op die manier voor het plaatsen van cookies permanent geen toestemming te verlenen. Voorts kunnen reeds geplaatste cookies op ieder moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website in hun volle omvang worden gebruikt.

 1. Registratie van algemene gegevens en informatie

De website van Gühring KG registreert bij ieder oproepen van de website door een betrokkene of geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in het logbestand van de server opgeslagen. De volgende informatie en gegevens kunnen worden opgeslagen: de (1) gebruikte browsertypen en versies, (2) het door het bezoekende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de website vanaf waar een bezoekend systeem op onze website terecht is gekomen (zogenoemde referrer), (4) de subwebsites die via een overkoepelend systeem op onze website worden aangestuurd, (5) de datum en het tijdstip van een bezoek aan de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres), (7) de internetprovider van het bezoekende systeem en (8) overige soortgelijke gegevens en informatie die bedoeld zijn om gevaren te bestrijden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Gühring KG geen conclusies ten aanzien van de betrokkene. Deze gegevens en informatie zijn veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct beschikbaar te stellen, (2) de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) de continue werking van onze informatietechnologiesystemen en de techniek van onze website te waarborgen en (4) om aan wetshandhavingsautoriteiten in het geval van een cyberaanval de voor strafvervolging benodigde informatie ter beschikking te stellen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door Gühring KG daarom enerzijds statistisch geëvalueerd en voorts met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in onze onderneming te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens zeker te stellen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door een betrokkene opgegeven persoonsgegevens opgeslagen.

 1. Contactmogelijkheid via de website

De website van Gühring KG bevat op grond van wettelijke voorschriften gegevens die het mogelijk maken om snel via elektronische weg contact met onze onderneming op te nemen, ook via een contactformulier, en om rechtstreeks met ons te communiceren, wat tevens een algemeen adres van de zogenoemde elektronische post (e-mailadres) omvat. Ingeval een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke verzonden persoonsgegevens worden voor de doeleinden van de behandeling of het opnemen van contact met de betrokkene opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

 1. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en slaat persoonsgegevens van de betrokkene uitsluitend op gedurende de periode die voor het bereiken van het doel van het opslaan nodig is of voor zover dit door de Europese wetgever of een andere wetgever is voorzien in wetten of voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.

Ingeval het doel van het opslaan vervalt of een bewaartermijn die door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever is vastgesteld, afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist. Het wissen wordt iedere 12 maanden uitgevoerd.

 1. Rechten van de betrokkene
 • a)    Recht op bevestiging

Iedere betrokkene heeft het door de Europese wetgever vastgestelde recht om van de verwerkingsverantwoordelijken bevestigd te krijgen of zij desbetreffende persoonsgegevens zullen verwerken. Een betrokkene die van dit recht op bevestiging gebruik wil maken, kan hiertoe op ieder moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b)    Recht op mededeling

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever vastgestelde recht om op ieder moment van de verwerkingsverantwoordelijken een kosteloze mededeling van de ten aanzien van hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen. Voorts heeft de Europese wetgever vastgesteld dat de betrokkene het recht heeft om informatie te ontvangen over:

o   de verwerkingsdoeleinden;

o   de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden;

o   de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;

o   indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

o   dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

o   dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

o   wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens:

o   het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Verder heeft de betrokkene het recht om geïnformeerd te worden of persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie zijn doorgegeven. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om in kennis gesteld te worden van de passende waarborgen inzake de doorgifte.

Een betrokkene die van dit recht op mededeling gebruik wil maken, kan hiertoe op ieder moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c)    Recht op rectificatie

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever gewaarborgde recht om de onverwijlde rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Verder heeft de betrokkene het recht om, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Een betrokkene die van dit recht op rectificatie gebruik wil maken, kan hiertoe op ieder moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d)    Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever gewaarborgde recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is en voor zover de verwerking niet nodig is:

o   de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

o   de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG of artikel 9, lid 2, punt a) van de AGV berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

o   de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG;

o   de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

o   de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

o   de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.

Voor zover een van bovengenoemde gevallen van toepassing is en een betrokkene wil verzoeken om de wissing van persoonsgegevens die bij Gühring KG zijn opgeslagen, kan deze hiertoe op ieder moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Gühring KG zal er dan voor zorgen dat aan het verzoek om wissing onverwijld gehoor wordt gegeven.

Wanneer Gühring KG de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en onze onderneming als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 17, lid 1 van de AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt Gühring KG, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking niet nodig is. De medewerker van Gühring KG zal in afzonderlijke gevallen het nodige in het werk stellen om dit te bereiken.

 • e)    Recht op beperking van de verwerking

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever gewaarborgde recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

o   de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

o   de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

o   de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

o   de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Voor zover een van bovengenoemde voorwaarden van toepassing is en een betrokkene wil verzoeken om de beperking van persoonsgegevens die bij Gühring KG zijn opgeslagen, kan deze hiertoe op ieder moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Gühring KG zal dan opdracht geven voor de beperking van de verwerking.

 • f)     Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever gewaarborgde recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. De betrokkene heeft daarnaast het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG  of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uit hoofde van artikel 20, lid 1 van de AVG het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten doorzenden, indien dit technisch mogelijk is en geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens uit te oefenen, kan de betrokkene op ieder moment contact opnemen met een medewerker van Gühring KG.

 • g)    Recht van bezwaar

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever gewaarborgde recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Gühring KG staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer Gühring KG persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zal Gühring KG de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene, wanneer persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bij Gühring KG worden verwerkt, het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met iedere medewerker van Gühring KG of een andere medewerker. Voorts staat het de betrokkene vrij, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

 • h)    Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke; of (2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of (3) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke of (2) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft Gühring KG passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op persoonlijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming wil uitoefenen, kan hij hiertoe op ieder moment rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i)      Recht op intrekking van toestemming in verband met gegevensbescherming

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese wetgever gewaarborgde recht een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op ieder moment in te trekken.

Indien de betrokkene zijn recht op intrekking van een toestemming wil uitoefenen, kan hij hiertoe op ieder moment contact opnemen met iedere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 1. j) Recht op het indien van klachten bij een toezichthoudende autoriteit

Wie van oordeel is dat op zijn rechten inbreuk is gemaakt, kan zich tot diverse toezichthoudende autoriteiten wenden voor een oplossing.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot de inzet en het gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op het internet beheerde sociale ontmoetingsplaats, een online gemeenschap, die het voor gebruikers in de regel mogelijk maakt om met elkaar te communiceren en in de virtuele ruimte de interactie met elkaar aan te gaan. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of maakt het voor de internetgemeenschap mogelijk om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie beschikbaar te stellen. Facebook maakt het voor de gebruikers van het sociale netwerk onder andere mogelijk om privéprofielen te maken, foto’s te uploaden en via vriendschapsverzoeken een eigen vriendennetwerk op te bouwen.

De exploitant van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De verwerkingsverantwoordelijke is, ingeval een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Door ieder oproepen van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch van de betreffende Facebook-component de opdracht om een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van dit technische procedé wordt Facebook in kennis gesteld van de concrete subwebsite van onze website die door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook ingelogd is, herkent Facebook bij ieder oproepen van onze website door de betrokkene en tijdens de gehele duur van het betreffende bezoek op onze website welke concrete subwebsites van onze website de betrokkene bezoekt. Deze gegevens worden door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de betreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen gebruikt, bijvoorbeeld de “like”-knop of indien de betrokkene een post plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat Facebook persoonsgegevens op.

Facebook wordt er via de Facebook-component telkens over geïnformeerd dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd bij Facebook ingelogd is; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene een dergelijke doorgifte van deze gegevens aan Facebook niet wenst, kan deze de doorgifte voorkomen door zich af te melden bij zijn Facebook-account alvorens onze website op te roepen.

De door Facebook gepubliceerde verklaring inzake gegevens, die op https://de-de.facebook.com/about/privacy/ te vinden is, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Voorts wordt daar toegelicht welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties verkrijgbaar die het mogelijk maken om een doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken. De betrokkene kan dergelijke applicaties gebruiken om een doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot de inzet en het gebruik van Matomo

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de component Matomo geïntegreerd. Matomo is een open-source-softwaretool voor webanalyse. Webanalyse is het registreren, verzamelen en evalueren van gegevens met betrekking tot het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysetool registreert onder andere gegevens met betrekking tot de website vanaf waar een betrokkene op een website terechtgekomen is (zogenoemde referrer), welke subwebsites van de website zijn bezocht en hoe vaak en hoe lang een subwebsite is bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van websites en voor de kosten-batenanalyse van online reclame.

De software wordt op de server van de verwerkingsverantwoordelijke beheerd; de logbestanden die gevoelig zijn met het oog op gegevensbescherming worden uitsluitend op deze server opgeslagen.

Het doel van de Matomo-component is de analyse van bezoekersstromen op onze website. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer voor het evalueren van het gebruik van deze website om online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites tonen.

Matomo plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is in het bovenstaande reeds toegelicht. Door cookies te plaatsen, kunnen wij het gebruik van onze website analyseren. Door ieder oproepen van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website krijgt een internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch van de Matomo-component de opdracht om gegevens ten behoeve van de webanalyse naar onze server te verzenden. In het kader van dit technische procedé worden wij in kennis gesteld van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat voor ons onder meer als doel heeft de herkomst van de bezoekers en klikken vast te stellen.

Door middel van het cookie worden persoonsgegevens opgeslagen, bijvoorbeeld het tijdstip waarop onze website is opgeroepen, de locatie vanaf waar de website is opgeroepen en de frequentie van de bezoeken op onze website. Bij ieder bezoek aan onze websites worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, aan onze server doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen. Wij geven deze persoonsgegevens niet door aan derden.

Zoals in het bovenstaande reeds is beschreven, kan de betrokkene het plaatsen van cookies door onze website op ieder moment verhinderen door de gebruikte internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen en op die manier voor het plaatsen van cookies permanent geen toestemming te verlenen. Door de gebruikte internetbrowser op deze manier in te stellen, wordt tevens verhinderd dat Matomo een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Matomo reeds geplaatst cookie op ieder moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist.

Voorts heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het registreren van de door Matomo gegenereerde, op het gebruik van deze website betrekking hebbende gegevens en deze registratie te voorkomen. Hiertoe moet de betrokkene een opt-out-cookie instellen. Ingeval het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene opnieuw een opt-out-cookie instellen.

Het is echter mogelijk dat door het instellen van het opt-out-cookie de websites van de verwerkingsverantwoordelijke niet meer in hun volle omvang door de betrokkene kunnen worden gebruikt.

Verdere informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Matomo zijn te vinden op https://matomo.org/privacy/.

Click on the button to load the content from piwik.guehring.de.

Load content

 

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot de inzet en het gebruik van WiredMinds

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van WiredMinds geïntegreerd. Door de WiredMinds-componenten worden ondernemingen die een website bezoeken automatisch herkend en gekwalificeerd. De WiredMinds-component maakt het voor de beheerder van een website die de component inzet mogelijk om leads te genereren, dat wil zeggen een kwalificering van potentiële nieuwe klanten.

De exploitant van WiredMinds is WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Duitsland.

Wij maken gebruik van een webbaken van WiredMinds. Een webbaken is een kleine grafische afbeelding die in een website wordt ingebed om het registreren en analyseren van logbestanden mogelijk te maken en vervolgens een statistische evaluatie uit te voeren.

WiredMinds plaatst daarnaast een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is in het bovenstaande reeds toegelicht. Door cookies te plaatsen, kunnen wij het gebruik van onze website analyseren.

Met behulp van de verkregen gegevens worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen opgesteld. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden gebruikt voor de analyse van het gedrag van bezoekers en maken het mogelijk om ons online aanbod te verbeteren. De via de WiredMinds-component verzamelde gegevens worden niet zonder een verzoek om de afzonderlijke en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene gebruikt om de betrokkene te identificeren. Deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonsgegevens of andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten.

Door ieder oproepen van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website krijgt een internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch van de WiredMinds-component de opdracht om gegevens ten behoeve van de webanalyse te verzenden. In het kader van dit technische procedé wordt WiredMinds in kennis gesteld van persoonsgegevens, zoals het IP-adres, dat onder meer als doel heeft de herkomst van de bezoekers en klikken vast te stellen.

Door middel van het cookie worden persoonsgegevens opgeslagen, bijvoorbeeld het tijdstip waarop onze website is opgeroepen, de locatie vanaf waar de website is opgeroepen en de frequentie van de bezoeken op onze website. Bij ieder bezoek aan onze websites worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetaansluiting, aan de server van WiredMinds doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door WiredMinds opgeslagen, maar niet aan derden doorgegeven.

Zoals in het bovenstaande reeds is beschreven, kan de betrokkene het plaatsen van cookies door onze website op ieder moment verhinderen door de gebruikte internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen en op die manier voor het plaatsen van cookies permanent geen toestemming te verlenen. Door de gebruikte internetbrowser op deze manier in te stellen, wordt tevens verhinderd dat WiredMinds een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door WiredMinds reeds geplaatst cookie op ieder moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist.

Voorts heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het registreren van de door WiredMinds gegenereerde, op het gebruik van deze website betrekking hebbende gegevens en deze registratie te voorkomen. Hiertoe moet de betrokkene op de Dont-Track-My-Visits-knop onder de link https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel klikken. Ingeval het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene opnieuw een opt-out-cookie instellen.

Verdere informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van WiredMinds zijn te vinden op https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/.

Afmelden voor tracking

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, dat wil zeggen analysesoftware van Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europa). Met Hotjar is het mogelijk om het gebruiksgedrag (klikken, muisbewegingen, scrollhoogtes etc.) op onze website te meten en evalueren. De gegevens die daarbij door de “tracking code” en het “cookie” over uw bezoek op onze website worden gegenereerd, worden naar de server van Hotjar in Ierland verzonden en daar opgeslagen. Door de tracking code worden de volgende gegevens verzameld:

Apparaatafhankelijke gegevens
De volgende gegevens kunnen door uw apparaat en uw browser worden geregistreerd:

 • het IP-adres van uw apparaat (verzameld en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm),
 • uw e-mailadres inclusief uw voor- en achternaam, indien u deze via onze website aan ons ter beschikking hebt gesteld
 • beeldschermgrootte van uw apparaat
 • apparaattype en browserinformatie
 • geografische locatie (alleen het land)
 • de voorkeurstaal waarin onze website wordt weergegeven
 • gebruikersinteracties
 • muisevents (beweging, positie en klikken)
 • toetsenbordaanslagen

Loggegevens
De volgende gegevens worden automatisch door onze servers gegenereerd wanneer Hotjar wordt gebruikt:

 • verwijzend domein
 • bezochte pagina’s
 • geografische locatie (alleen het land)
 • de voorkeurstaal waarin onze website wordt weergegeven
 • datum en tijdstip waarop de website is opgeroepen

Klik hier om u voor tracking af te melden

 

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot de inzet en het gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een online videoportaal dat het voor videopublicisten mogelijk maakt om gratis videoclips te plaatsen en voor andere gebruikers om deze videoclips eveneens gratis te bekijken, beoordelen en becommentariëren. Op YouTube kunnen allerlei soorten video’s worden gepubliceerd en daarom kunnen via dit online portaal zowel volledige films en tv-uitzendingen worden opgeroepen, maar ook muziekvideo’s, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video’s.

De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Door ieder oproepen van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch van de betreffende YouTube-component de opdracht om een weergave van de overeenkomstige YouTube-component van YouTube te downloaden. Verdere informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van dit technische procedé worden YouTube en Google in kennis gesteld van de concrete subwebsite van onze website die door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube ingelogd is, herkent YouTube bij het oproepen van een subwebsite die een YouTube-video bevat welke concrete subwebsite van onze website de betrokkene bezoekt. Deze gegevens worden door YouTube en Google verzameld en door Facebook aan de betreffende YouTube-account van de betrokkene toegewezen.

YouTube en Google worden er via de Facebook-component telkens over geïnformeerd dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd bij YouTube ingelogd is; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene een dergelijke doorgifte van deze gegevens aan YouTube en Google niet wenst, kan deze de doorgifte voorkomen door zich af te melden bij zijn YouTube-account alvorens onze website op te roepen.

De door YouTube gepubliceerde verklaring inzake gegevensbescherming, die op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ te vinden is, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

 1. Rechtsgrond van de verwerking

Onze onderneming gebruikt artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG als rechtsgrond voor verwerkingsprocedures waarbij we om toestemming voor een bepaald verwerkingsdoeleinde verzoeken. Ingeval het nodig is om persoonsgegevens te verwerken met als doel de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocedures die nodig zijn voor de levering van goederen of de levering van een bijzondere prestatie of tegenprestatie, berust de verwerking op artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor de uitvoering van maatregelen die een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst zijn, zoals in het geval van aanvragen met betrekking tot onze producten en diensten. Ingeval onze onderneming gehouden is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld de nakoming van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om levensnoodzakelijke belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn, indien een bezoeker binnen ons bedrijf gewond zou raken en daarop zijn naam, leeftijd, zorgverzekeringsgegevens en andere informatie van levensbelang aan een arts, een ziekenhuis of andere derden zou moeten doorgeven. In een dergelijk geval zou de verwerking op artikel 6, lid 1, onder d) van de AVG berusten. Tot slot zouden verwerkingsprocedures op artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG kunnen berusten. Op deze rechtsgrond zijn verwerkingsprocedures gebaseerd waarop geen van de eerder genoemde rechtsgronden van toepassing is, indien de verwerking nodig is om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde te waarborgen, tenzij de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn voor ons in het bijzonder toegestaan, omdat de Europese wetgever ze met name noemt. De Europese wetgever vertegenwoordigt in die zin het standpunt dat van een gerechtvaardigd belang zou kunnen worden uitgegaan, als de betrokkene een klant van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin van de AVG).

 1. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en aandeelhouders.

 1. Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van het opslaan van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten van een overeenkomst. Een routinematige wissing vindt iedere 12 maanden plaats.

 1. Wettelijke of contractuele verplichtingen tot het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van overeenkomsten; verplichting van de betrokkene om persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen wanneer persoonsgegevens niet worden verstrekt

Wij stellen u ervan op de hoogte dat de verstrekking van persoonsgegevens voor een deel een wettelijke verplichting is (bijv. fiscale regels) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. gegevens met betrekking tot de medecontractant). Af en toe kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene aan ons persoonsgegevens verstrekt die daarop door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om aan ons persoonsgegevens te verstrekken, als onze onderneming met de betrokkene een overeenkomst sluit. Als deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, is het gevolg daarvan dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet deze contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker deelt de betrokkene in het afzonderlijke geval mede of de verstrekking van de persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten en of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.

 1. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordingsbewuste onderneming zien wij af van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

 1. Google Web Fonts

Deze website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen zogenoemde Web Fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiertoe moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google ervan in kennis gesteld dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts heeft als doel een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Verdere informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 1. Google Maps

Deze website gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze gegevens worden in de regel aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensdoorgifte.

Het gebruik van Google Maps heeft als doel een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en de eenvoudige vindbaarheid van de op onze website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

21. Wordfence

Deze website gebruikt Wordfence voor de bescherming van de gegevens en de bescherming tegen aanvallen door hackers.

Wordfence plaatst op dit moment drie cookies, en wij lichten toe hoe ieder cookie wordt gebruikt en waarom het bijdraagt aan de bescherming van onze website.

 

wfwaf-authcookie-(hash)

Wat het doet: Dit cookie wordt door de Wordfence-firewall gebruikt om een functionele test van de actuele gebruiker uit te voeren, voordat WordPress wordt geladen.

Voor wie geldt dit cookie? Deze instelling geldt alleen voor gebruikers die zich bij WordPress kunnen aanmelden. Het geldt dus niet, als u de website alleen bezoekt.

Hoe dit cookie helpt: Door dit cookie kan de Wordfence-firewall ingelogde bezoekers herkennen en de toegankelijkheid van de website voor hen verbeteren. Ook kan Wordfence dankzij dit cookie niet-aangemelde gebruikers herkennen en de toegankelijkheid van de website voor hen tot beschermde gedeeltes beperken. Het cookie informeert de firewall ook over het toegangsniveau dat een bezoeker heeft; dit helpt de firewall om slimme beslissingen te treffen ten aanzien van wie toegelaten en wie geblokkeerd moet worden.

 

wf_loginalerted_(hash)

Wat het doet: Dit cookie wordt gebruikt om de Wordfence-administrator op de hoogte te stellen, als een administrator zich vanaf een nieuw apparaat of nieuwe locatie aanmeldt.

Wie krijgt dit cookie? Dit cookie is alleen voor administrators bedoeld.

Hoe dit cookie helpt: Dit cookie helpt website-eigenaren te herkennen of er een admin-login vanaf een nieuw apparaat of een nieuwe locatie is geweest.

 

wfCBLB-Bypass

Wat het doet: Wordfence biedt een functie waarmee de websitebezoeker de landelijke blokkering kan vermijden door een verborgen URL op te roepen. Dit cookie helpt na te gaan wie de landelijke blokkering mag vermijden.

 

Wie krijgt dit cookie? Wanneer een verborgen, door de administrator van de website gedefinieerde URL wordt bezocht, wordt dit cookie geplaatst om te controleren of de gebruiker toegang kan verkrijgen tot de website vanuit een land waarvoor beperkingen gelden vanwege een landelijke blokkering. Dit cookie wordt geplaatst voor iedereen die de URL kent waardoor het mogelijk is de gewone landelijke blokkering te vermijden. Dit cookie wordt voor niemand geplaatst die de verborgen URL om de landelijke blokkering te vermijden niet kent.

 

Hoe dit cookie helpt: Dit cookie geeft de website-eigenaren de mogelijkheid om bepaalde gebruikers uit geblokkeerde landen toe te laten, hoewel hun land geblokkeerd is.